125876396_4680177295357110_2820768939043
Logo

"คิดอย่าง" แนะนำตัว

          "คิดอย่าง" คือชื่อทีมงานที่ประกอบด้วย สถาปนิก, นักอนุรักษ์และนักวิจัย ผู้สนใจงานสถาปัตยกรรมไทยทั้งในมิติการอนุรักษ์, มิติวิชาการ

          รวมไปถึงมิติการออกแบบสร้างสรรค์ ภายใต้แบบอย่างสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมในบริเวณประเทศไทย ตั้งแต่แบบอย่างไทยประเพณี แบบอย่างไทยประยุกต์ แบบอย่างพื้นถิ่น และรวมไปถึงแบบอย่างที่ผสมผสานศิลปะ สถาปัตยกรรมจากวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น แบบอย่างศิลปะ สถาปัตยกรรมตะวันตก เป็นต้น

          "คิดอย่าง" คือคนทำแบบ และทำรายงานด้านโบราณสถานในไทยหลายคน ที่เชื่อมโยงถึงกันด้วยวิชาการ งานช่าง และเป็นศิษย์ในสำนักอาจารย์เดียวกัน แต่ไร้นาม จนวันหนึ่งกลุ่มก่อรูปชัดขึ้นทีมจึงเห็นควรมีชื่อกันซะที

          "คิดอย่าง" เป็นชื่อทีมที่ได้ความอนุเคราะห์ชื่อจากอาจารย์ที่พวกเราเคารพท่านหนึ่งตั้งให้ และทีมเราก็ล้วนชอบชื่อนี้ เพราะต่างเห็นว่าทั้ง แปลก เท่ และมีความหมายดี

          "คิดอย่าง" เป็นศัพท์ช่างที่ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงใช้ ดังเช่นที่พระองค์ทรงระบุหน้าที่ตรงท้ายแบบพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนลงนามว่า ทรงเป็นผู้ "คิดอย่างและตรวจตรา" โดยคิดอย่างหมายถึง วิธีคิดแบบอย่างของงาน พระองค์ทรงไม่ใช้คำว่าออกแบบ แต่ใช้คำว่า "คิดอย่าง" อย่างมีนัยยะสำคัญภายใต้ช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านแบบแผนการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมจากแบบประเพณีสู่แบบสมัยสมัยใหม่*

(*ข้อมูลบางส่วนและภาพประกอบจากหนังสือ "งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์" โดย รศ.สมคิด จิระทัศนกุล)