• คิดอย่าง

กิจกรรม “ห้องเรียนอนุรักษ์” ครั้งที่ 2อนุรักษ์สนทนา: กองทุนโบราณสถานโลกและโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒน

อัปเดตเมื่อ 24 ต.ค. 2564

The 2nd “Conservation Classroom”

Dialogue: World Monuments Fund and Wat Chaiwatthanaram

Conservation Project
วิชา 116200 การอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ. ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.50 - 12.00 น.

9.50 – 9.55 น. กล่าวต้อนรับ โดยตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ

ประเทศไทย


9.55 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับ โดยคุณสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3

พระนครศรีอยุธยา


10.00 - 10.30 น. “กรมศิลปากรและความร่วมมือกับองค์กรสากลในการอนุรักษ์วัดไชย-

วัฒนารามและวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดย

คุณชญาดา สุวรัชชุพันธุ์ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักงานอุทยาน

ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร และคุณวีระศักดิ์ แสนสะอาด

นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

กรมศิลปากร


10.30 – 10.40 น. “แนะนำกองทุนโบราณสถานโลกและโครงการอนุรักษ์วัดไชวัฒนาราม”

(ส่วนนำเสนอของคุณเจฟ อัลเลน ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์วัดไชย

วัฒนาราม กองทุนโบราณสถานโลก) นำเสนอแทน โดยคุณวราภรณ์

สุวัฒนโชติกุล สถาปนิกและผู้จัดการโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

กองทุนโบราณสถานโลก


10.40 – 11.30 น. “ทฤษฎีและการปฏิบัติงานในการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม”

โดยคุณโจเซฟิน ดิลลาริโอ หัวหน้านักอนุรักษ์ โครงการอนุรักษ์วัดไชย

วัฒนาราม กองทุนโบราณสถานโลก


11.30 – 11.50 น. ถาม - ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


11.50 - 12.00 น. กล่าวจบงาน โดยคุณกัญชลี จิตต์แจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม สถาน

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
300361 Conservation of Ancient Monuments and
Archaeological Sites
Faculty of Archaeology, Silpakorn University
Course Instructor: Kannika Suteerattanapirom
Thursday, October 14th, 2021, 09.50 - 12.00

9.50-9.55 Welcome Remarks from the U.S. Embassy in Thailand


9.55-10.00 Welcome Remarks from the Fine Arts Department


10.00-10.30 Fine Arts Department and the collaboration with international

organizations to conserve Wat Chaiwatthanaram and Wat Rachaburana,

Phra Nakhon Si Ayutthaya

Chayada Suwaratchupan , Archaeologist of Ayutthaya Historical Park,

Ayutthaya, The Fine Arts Department

Veerasak Sansaard, Archaeologist of Ayutthaya Historical Park,

Ayutthaya, The Fine Arts Department


10.30-10.40 Introduction of World Monuments Fund and Wat Chaiwatthanaram

Conservation Project (Presentation by Jeff Allen, Program Director)

Waraporn Suwatchotikul, Project Architect and Manager

Wat Chaiwatthanaram Conservation Project, World Monuments Fund


10.40-11.30 Theoretical and Practical Conservation at Wat Chaiwatthanaram

Josephine D’Ilario, Chief of Project Conservator, Wat Chaiwatthanaram

Conservation Project, World Monuments Fund


11.30-11.50 Q&A Session


11.50-12.00 Closing remarks

Kanchalee Jitjaeng, Senior Cultural Affair Specialist U.S. Embassy in

Thailandดู 104 ครั้ง0 ความคิดเห็น