• คิดอย่าง

ชวนฟังอนุรักษ์สนทนา: การเก็บข้อมูลด้วยโฟโตแกรมเมตตรี การบินโดรน และการเขียนแบบในงานอนุรักษ์โบราณสถาน

กิจกรรม “ห้องเรียนอนุรักษ์” ครั้งที่ 3 โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนารามร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญทุกท่านร่วมฟัง


การเก็บข้อมูลด้วยโฟโตแกรมเมตตรี การบินโดรน และการเขียนแบบในงานอนุรักษ์โบราณสถาน

Photogrammetry, Droning, and Architectural Drawing for the Preservation of Historical Monuments


อาจารย์ผู้ประสานงานและรับผิดชอบรายวิชา ร.ศ. อธิป อุทัยวัฒนานนท์ และผ.ศ. สุกัญญา พรหมนารท

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


พร้อม TALK พิเศษ:

แนะแนวการศึกษาต่อปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

โดยตัวแทนจาก Savannah College of Art and Design


วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.

ผู้สนใจเข้าฟังสามารถลงทะเบียนโดยสแกนเพื่อรับลิงก์ซูมได้ที่โปสเตอร์

The 3rd “Conservation Classroom”

Dialogue:

Photogrammetry, Droning, and Architectural Drawing

for the Preservation of Historical Monuments.


In collaboration with Faculty of Architecture, Khon Kaen University

Course Instructors: Atip Utaiwattananont and Sukanya Phromnart

Thursday, November 18th, 2021 at 09.30 - 12.00


กำหนดการ:


9.30 – 9.40 น.

กล่าวต้อนรับ โดยคุณลิเดีย บาร์ราซา ผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรมประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ

และคุณกัญชลี จิตต์แจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย


9.40 – 9.45 น.

กล่าวต้อนรับ โดยคุณภัทรพงษ์ เก่าเงิน ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร


9.45 – 9.50 น.

กล่าวต้อนรับ โดยรศ. ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


9.50 - 10.20 น.

"การเก็บข้อมูลด้วยโฟโตแกรมเมตตรี และการบินโดรนเพื่องานอนุรักษ์โบราณสถาน"

โดยคุณนฤดม แก้วชัย สถาปนิก กรมศิลปากร


10.20 – 10.50 น.

“การเก็บข้อมูลและการเขียนแบบงานอนุรักษ์ที่วัดไชยวัฒนาราม”

โดยคุณวราภรณ์ สุวัฒนโชติกุล สถาปนิกและผู้จัดการโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

กองทุนโบราณสถานโลก


10.50 – 11.15 น.

ถาม - ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


11.15 – 11.55 น.

แนะแนวการศึกษาต่อปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

โดยตัวแทนจาก Savannah College of Art and Design


11.55 - 12.00 น.

กล่าวขอบคุณและปิดงาน


 

Schedule:

9.30-9.40

Welcome Remarks from the U.S. Embassy in Thailand

Lydia Barraza, Cultural Affairs Officer

Kanchalee Jitjaeng, Senior Cultural Affairs Specialist


9.40-9.45

Welcome Remarks from the Fine Arts Department

Pattarapong Kao-ngern

Director of Ayutthaya Historic Park, the Fine Arts Department


9.45-9.50

Welcome Remarks from the Faculty of Architecture, Khon Kaen University

Assoc. Prof. Choopong Thongkamsamut, Ph.D.

Dean of Faculty of Architecture, Khon Kaen University


9.50-10.20

Photogrammetry and Droning for the Preservation of Historical Monuments

Narudom Kaewchai Architect, The Fine Arts Department of Thailand


10.20-10.50

Documentation and Architectural Drawing of the Wat Chaiwatthanaram Conservation Project

Waraporn Suwatchotikul

Project Architect and Manager, Wat Chaiwatthanaram Conservation Project,

World Monuments Fund


10.50-11.20

Q&A Session


11.20-11.55

Studying MA Program in Architecture in the U.S

Savannah College of Art and Design


11.55-12.00

Closing remarks


 


ดู 133 ครั้ง0 ความคิดเห็น