• คิดอย่าง

บานประตูวัดพระฝาง

ในบรรดาบานประตูในหัวเมืองฝ่ายเหนือของราชอาณาจักรอยุธยา บานประตูคู่ที่ใหญ่ที่สุด และยังคงสภาพสมบูรณ์คือ บานประตูของวัดพระฝาง ซึ่งเก็บรักษาอยู่อาคารธรรมสภา วัดธรรมาธิปไตย บานประตูกว้างบานละ 1.125 เมตร สูง 5.35 เมตร หนา 12 เซนติเมตรแกะสลักเป็นลายกนกก้านขด ลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ บานละ 7 พุ่ม ระหว่างพุ่มทรงข้าวบิณฑ์มีกนกใบเทศขนาบ สองข้างขวามือด้านบนมีอกเลาประตูอยู่ตรงกลาง แกะสลักเป็นลายเทพพนม ตอนบนอกเลา 4 องค์ตอนล่างอกเลา 4 องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ พุทธศักราช 2444 ได้ทรงกล่าวถึงบานประตูวัดพระฝางไว้ว่า


"...พระวิหารหลวงที่เมืองฝางก็เปนลักษณเดียวกันกับที่ทุ่งยั้ง ลายประตูก็เปนลายสลักก้านขด แต่ที่ซึ่งเปนภาพต่าง ๆ นั้นเปนกระหนกใบตั้งปิดทอง... แต่สลักลายเช่นนี้ ใช้ขุดไม้ลงไปให้ลายเด่นออกมา เช่นบานวัดสุทัศน์ แต่เด่นออกมามากกว่าวัดสุทัศน์ ใช้ไม้หนาขุดเอาจริง ๆ ไม่ได้สลักลายมาทาบ ทำงามดีมาก..."

ประตูคู่นี้ติดตั้งเป็นบานประตูของพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุประจำเมืองฝาง (วัดพระฝาง) ตั้งแต่สมัยอยุธยาในระยะหลังวัดพระฝางและวิหารหลวง ถูกทิ้งร้างทรุดโทรมขาดการดูแลรักษา ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 พระสุธรรมเมธี (บันลือ ธมฺมธโช) เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ในสมัยนั้น จึงได้ขออนุญาตกรมศิลปากรนำบานประตูของวัดพระฝาง มาเก็บรักษาไว้อาคารธรรมสภา วัดธรรมาธิปไตย ซึ่งอยู่ในตัวเมืองอุตรดิตถ์แทน โดยจากประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในรายการที่ 29.1-29.2 ลงวันที่ 9 กันยายน 2530 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 หน้าที่ 10 ตอนที่ 235 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2530 ได้ระบุว่าบานประตูทั้งคู่นี้ ยังคงเป็น "สมบัติของวัดพระฝาง" .ปัจจุบันวัดพระฝางได้รับการบูรณะฟื้นฟูใหม่ และได้มีการจำลองบานประตู โดยคัดลอกลายจากของเดิม กลับไปติดตั้งที่วิหารหลวงวัดพระฝาง ส่วนบานประตูของเดิมยังคงเก็บรักษาไว้ในอาคารธรรมสภา วัดธรรมาธิปไตยเช่นเดิม เนื่องจากอยู่ในที่ร่ม ปิด ห่างไกลจากความชื้น บานประตูสำคัญของอุตรดิตถ์ และของชาติ จึงยังได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีครับ

 

ดู 90 ครั้ง0 ความคิดเห็น