• คิดอย่าง

แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2431

จากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2431 แรกเริ่มสร้างถนนและสะพานข้ามเชื่อมโยงสองฝั่งคลองด้วยเส้นตรง (Direct) ที่ฉะฉานซ้อนทับตัดแกนทางสัญจรเดิมของคูคลอง ซึ่งเป็นทางสัญจรที่เชื่อมโยงพื้นที่แบบซับซ้อน (complex) และกำกวม ซึ่งความซับซ้อนนี้สะท้อนในการเชื่อมโยงพื้นที่ทั้งในแนวแม่น้ำและระหว่างสองฝั่งคลอง


อย่างไรก็ตามแม้คุณสมบัติของทั้งสองทางสัญจรเสมือนจะขัดแย้งกัน หากแต่ความเป็นจริงทั้งสองล้วนมีบทบาทที่เหมาะสม และเกี่ยวเนื่องกันได้อย่างดี หากมีการวางแผนและออกแบบอย่างรอบคอบและไปไปตามหลักวิชา


และกรุงเทพฯหล่ะ จากแผนที่เก่าและจากที่ได้สัมผัสด้วยตนเองในปัจจุบัน ผู้คนรับรู้ และมีความเห็นต่อบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างคลองและถนนกันอย่างไรบ้าง?

Plan of Bangkok พ.ศ.2431 ทีมา - แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2431-2474 กรมแผนที่ทหาร
 

เผยแพร่ครั้งแรกที่ - https://www.facebook.com/Arch.kidyang/photos/a.1113454018696140/1137879729586902/

ดู 92 ครั้ง0 ความคิดเห็น