• คิดอย่าง

The 1st “Conservation Classroom”

อัปเดตเมื่อ 12 ก.ย. 2564
The 1st “Conservation Classroom”
Dialogue Topic: History, Concepts and Theories in the Conservation of Historical Monuments
and Wat Chaiwatthanaram Case Study

116200 Concepts and Theories on Art History
Department of Thai Art, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Course Instructor: Pitchaya Soomjinda

Tuesday, September 14th, 2021 10.00-12.00


10.00-10.05 Welcome Remarks and the Role of U.S. Embassy in Wat

Chaiwatthanaram Conservation Project

Lydia Barraza, Cultural Affairs Officer, U.S. Embassy in Thailand


10.05-10.10 Wat Chaiwatthanaram Conservation Project: Fine Arts Department, U.S.

Embassy, in Partnership with World Monuments Fund

Sukanya Bao-Noed, Director of the 3rd Regional Office of the Arts

Department, Ayutthaya, The Fine Arts Department


10.10-10.15 Ayutthaya and the Conservation of Historical Monuments

Veerasak Sansaard, Archaeologist of Ayutthaya Historical Park,

Ayutthaya, The Fine Arts Department


10.15-10.45 History, Concepts and Theories in the Conservation of Historical

Monuments

Waraporn Suwatchotikul, Project Architect and Manager, Wat

Chaiwatthanaram Conservation Project, World Monuments Fund


10.45-11.15 International Standards for the Conservation of Historical Monuments:

Wat Chaiwatthanaram Case Study.

Natkhanop Prachayanitipat, Conservator, Wat Chaiwatthanaram

Conservation Project, World Monuments Fund


11.15-11.50 Q&A


11.50-12.00 The AFCP Grants and Funding Opportunities for Activities in

Educational Institution, the Internship Program at Wat Chaiwatthanaram

Conservation Project

Kanchalee Jitjaeng, Senior Cultural Affair Specialist, U.S. Embassy in

Thailand


กิจกรรม “ห้องเรียนอนุรักษ์” ครั้งที่ 1

อนุรักษ์สนทนา: ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีในการอนุรักษ์โบราณสถาน และกรณีศึกษาวัดไชยวัฒนาราม


116200 วิชาแนวคิดและทฤษฎีทางประวัติศาสตร์ศิลปะ
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์พิชญา สุ่มจินดา
วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

10.00 – 10.05 น. กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงบทบาทของสถานทูตสหรัฐอเมริกาต่อการจัด

กิจกรรมของโครงการอนุรักษวัดไชยวัฒนาราม โดยคุณลิเดีย บาร์ราซา ผู้

ช่วยทูตด้านวัฒนธรรมประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ

ประเทศไทย

10.05 - 10.10 น. “อนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม: โครงการความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร สถาน

ทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และกองทุนโบราณสถานโลก” โดยคุณ

สุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กรม

ศิลปากร


10.10 – 10.15 น. “อยุธยาและการอนุรักษ์โบราณสถาน” โดยคุณวีระศักดิ์ แสนสะอาด นัก

โบราณคดีชำนาญการ สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

กรมศิลปากร


10.15 – 10.45 น. “ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีในการอนุรักษ์โบราณสถาน” โดยคุณวราภรณ์ สุวัฒน

โชติกุล สถาปนิกและผู้จัดการโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม กองทุน

โบราณสถานโลก


10.45 – 11.15 น. “การอนุรักษ์โบราณสถานด้วยมาตรฐานระดับสากล กรณีศึกษาวัดไชยวัฒนา

ราม” โดยคุณณัธฐ์คนบ ปรัชญานิติพัทย์ นักอนุรักษ์ โครงการอนุรักษ์วัดไชย

วัฒนาราม กองทุนโบราณสถานโลก


11.15 – 11.50 น. ถาม - ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


11.50 - 12.00 น. “กองทุน AFCP และโอกาสในการสมัครเพื่อขอรับทุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับสถาบันการศึกษา การเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานโครงการอนุรักษ์วัด

ไชยวัฒนาราม” โดยคุณกัญชลี จิตต์แจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม สถาน

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ดู 82 ครั้ง0 ความคิดเห็น