• คิดอย่าง

Virtual Welcome & Orientation for Wat Chai Interns

อัปเดตเมื่อ 10 มิ.ย. 2564Virtual Welcome & Orientation for Wat Chai Interns


เริ่มแล้ว!!!…กิจกรรมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานใน

โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

 

The U.S. Embassy, World Monument Fund, and The Fine Arts Department are delighted to welcome the five new interns to the internship program at Wat Chai Wattanaram Conservation project via Zoom.


สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กองทุนโบราณสถานโลก (World Monuments Fund) และกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาฝึกงานในโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม ทั้งนี้ เป็นการปฐมนิเทศผ่านโปรแกรม zoom

Virtual Welcome & Orientation for Wat Chai Interns via Zoom.Lydia Barraza, the Cultural Affairs Officer at the U.S. Embassy in Thailand, welcomed the interns and introduced the AFCP project. Then, Jeff Allen, the director of Wat Chai Wattanaram Conservation Project at World Monuments Fund, gave information about the Wat Chai Wattanaram Conservation project. Nithiwadee Homyam, the foreign relations specialist at the Fine Arts Department, congratulated and greeted the interns as the project collaboration. Meanwhile, Waraporn Suwatchotikul, the architect and manager of Wat Chai Watthanaram Conservation Project at World Monuments Fund, also attended this orientation to welcome the interns as the internship program agenda. On this occasion, Kanchalee Jitjang, the senior cultural specialist at the U.S. embassy moderated the discussion.


ในการนี้ Lydia Barraza ผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรมประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงานและเกริ่นนำเกี่ยวกับกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) ซึ่งเป็นกองทุนที่ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และรูปแบบการแสดงออกทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศทั่วโลก จากนั้น Jeff Allen ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม ได้อธิบายถึงการดำเนินงานของโครงการ จากนั้นนิธิวดี หอมแย้ม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักบริหารกลาง ในฐานะตัวแทนของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และวราภรณ์ สุวัฒนโชติกุล สถาปนิกและผู้จัดการโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม กองทุนโบราณสถานโลก ร่วมกล่าวและให้การต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงานด้วย โดยมีกัญชลี จิตต์แจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต​สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดำเนินรายการ
 

Speakers


Lydia Barraza,

the Cultural Affairs Officer at the U.S. Embassy in Thailand


Jeff Allen,

the director of Wat Chai Wattanaram Conservation Project,

World Monuments Fund


Nithiwadee Homyam,

the foreign relations specialist at the Fine Arts Department


Waraporn Suwatchotikul,

the architect and manager of Wat Chai Wattanaram Conservation Project,

at World Monuments Fund
Moderator

Kanchalee Jitjang, the senior cultural specialist at the U.S. embassyThe interns

Nopasin Chaiparichat

Shanikant Nimplum

Preechaya Suwannasit

Anan Wattanathum

Supatida Kaewsumran 

ผู้ร่วมกิจกรรม


Lydia Barraza

ผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรมประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย


Jeff Allen

ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม กองทุนโบราณสถานโลก


นิธิวดี หอมแย้ม

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร


วราภรณ์ สุวัฒนโชติกุล

สถาปนิกและผู้จัดการโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม กองทุนโบราณสถานโลก
ผู้ดำเนินรายการ

กัญชลี จิตต์แจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต​สหรัฐอเมริกา
คณะนักศึกษาฝึกงาน

นพสินธุ์ ชัยปาริฉัตร์

ชนิกานต์ นิ่มปลื้ม

ปรีชญา สุวรรณสิทธิ์

อานันท์ วัฒนธรรม

ศุภธิดา แก้วสำราญ


ดู 412 ครั้ง0 ความคิดเห็น