LumixSync_copy_2021-02-15 02_44_09 +0000
LOGO smock.png

AFCP UNIVERSITY STUDENT AT WAT CHAIWATTHANARAM INTERN PROGRAM

โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนารามเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

          สำหรับการปิดภาคการศึกษา ในภาคเรียนฤดูร้อนปี 2564 นี้ โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม (โครงการในความร่วมมือของกองทุนโบราณสถานโลก (World Monuments Fund หรือ WMF) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย) เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจงานด้านการอนุรักษ์ได้รับการฝึกปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญโดยยึดหลักการอนุรักษ์ตามหลักสากล

December 2020_๒๑๐๒๑๓_5
December 2020_๒๑๐๒๑๓_5

press to zoom
Jan 2021_๒๑๐๒๑๓_11
Jan 2021_๒๑๐๒๑๓_11

press to zoom
C4  EXISTING W JA CMTS
C4 EXISTING W JA CMTS

press to zoom
December 2020_๒๑๐๒๑๓_5
December 2020_๒๑๐๒๑๓_5

press to zoom
1/11

หลักการและวัตถุประสงค์

Announcement

          การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมนั้นควรกระทำควบคู่ไปกับการให้การศึกษา โดยเฉพาะกับนิสิตนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิบัติงานอนุรักษ์ จากความมุ่งมั่นดังกล่าว กองทุนโบราณสถานโลก (World Monuments Fund หรือ WMF) และกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จึงเปิดให้โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่สำคัญของการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์

 

          ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จึงมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับบุคลากรในพื้นที่ตลอดจนนิสิตนักศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation หรือ AFCP) และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และเพื่อต่อยอดคุณค่าสำคัญดังกล่าว โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนารามจึงได้ริเริ่มโครงการฝึกงานให้กับนิสิตนักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ โดยถือเป็นความจำเป็นและเป็นภารกิจสำคัญในการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ในอนาคต

โครงการฝึกงาน 6 สัปดาห์

Job Description:

         นิสิตนักศึกษาที่เข้าโครงการจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยให้วัดไชยวัฒนารามเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้รูปแบบการอนุรักษ์วัสดุที่หลากหลาย รวมทั้งให้หลักคิดสำคัญของการปฏิบัติงานอนุรักษ์ในระดับสากล ทั้งนี้การฝึกอบรมจะเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ คณะและสาขาวิชาที่เรียน ตลอดจนความชอบและความสนใจพิเศษด้านการอนุรักษ์เพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติเบื้องต้น

Applicant must meet the following criteria:

• เป็นบุคคลสัญชาติไทย

• กำลังศึกษาระดับชั้นปีที่ 3-4 ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ โบราณคดี สถาปัตยกรรม การจัดการวัฒนธรรม หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยยังต้องมีเวลาศึกษาอย่างน้อยอีก 1 ภาคการศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา

• GPA ไม่ต่ำกว่า 2.80

• สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้

• สามารถทำงานกลางแจ้งได้

• สามารถทำงานบนนั่งร้านที่มีความสูงได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

Job Location:

วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดจากประกาศฉบับเต็มพร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร

จากลิงก์แนบด้านล่างนี้:

IMG_3065.JPG
3 LOGOs.png

The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) Wat Chaiwatthanaram Conservation Project in Ayutthaya 2021 Thai University Student Intern Program with

World Monuments Fund

as part of a grant from

the Public Affairs Section, U.S. Embassy, Bangkok, Thailand

 

Announcement

          The World Monuments Fund and the Thai Ministry of Culture’s Fine Arts Department, in partnership with U.S. Embassy Bangkok, are pleased to announce the 2021 call for applications for the U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) Wat Chaiwatthanaram Conservation Project Internship Opportunity.

 

          Since its inception in 2001, AFCP has helped preserve cultural sites, cultural objects, and forms of traditional cultural expression in Thailand and around the world. Cultural heritage endures as a reminder of the contributions and historical experiences of humanity. By taking a leading role in efforts to preserve cultural heritage, the U.S. shows its respect for other cultures. AFCP-supported projects include the restoration of ancient and historic buildings, assessment and conservation of rare manuscripts and museum collections, preservation and protection of important archaeological sites, and the documentation of vanishing traditional craft techniques and indigenous languages.

 

          Under the AFCP Grants Program, World Monuments Fund and the Fine Arts Department are undertaking a long-term collaborative project to preserve the 17th-century Wat Chaiwatthanaram in Ayutthaya. The Thai University Student Intern Program is part of the World Monuments Fund work with the U.S. Embassy’s Public Diplomacy educational outreach activities at Wat Chaiwatthanaram Conservation Project and is designed for students who are Thai citizens. In 2021, the internship will be offered two timeframes: 1) Late April through May 2021, and 2) June through July 2021. Two (2) interns will be selected for each timeframe (total of four interns) and internship duration is six weeks (40 hours per week). Only short-listed candidates will be invited for interviews and selected candidates will be notified by March 19, 2021.

 

**Note that this internship is an unpaid role, but housing and meals will be provided by the World Monuments Fund throughout the internship.

 

         Interested students should submit an application form with verification of student status, transcript, and Thai ID card via email to afcpwatchai@gmail.com with the subject line: “2021 AFCP Wat Chai Intern Program – Applicant Name” by midnight of February 28, 2021. Please download application form from https://drive.google.com/file/d/1hU78bjG2JD6zrvWJxDzJLZ5B_vMRk2Wi/view?usp=sharing. To determine if your qualification fits into the internship requirements, interested applicants can email a short one-paragraph of their qualifications to afcpwatchai@gmail.com any time before the deadline for an initial review.

 

Job Location:

Wat Chaiwatthanaram, Ayutthaya, Thailand

Applicant must meet the following criteria:

· Be a Thai citizen;

· Be a full-time third or fourth year undergraduate student at an accredited university located in Thailand, with at least one semester remaining before graduation/certification;

· Minimum 2.80 GPA;

· Possess working knowledge of English;

· Able to work outdoors;

· Able to work at height on scaffolding.

During the internship, the student is involved in all phases of the restoration process briefly described below:

 

· Preservation, design, diagnostics;

· Analysis of the state of preservation;

· Organization of the production process;

· Construction site/workshop set-up;

· Logistic, administrative and legislative aspects of the sector;

· Relationship with Works Management and Fine Arts Department;

· Knowledge of the legislative panorama in the field of safety;

· Knowledge of safety operating systems according to current regulations;

· Techniques and working methods for conservative restoration (bricks and stucco intervention, wood ceilings and Buddha statues with lacquered and decorated surfaces, wall paintings conservation);

· Practical experience;

· Knowledge of conservative materials in use;

· Systems of documentation, archiving and stratigraphic analysis, etc.

· Assist with Public Education Outreach activities (take/edit photos, write activity summary);

· Write blogs and reports about activities in Thai and English.

Skills Required:

· Demonstrate a proficiency in Microsoft office products and Internet;

· Basic photo editing skills;

· Good knowledge of social media, especially Facebook, Line and Instagram;

· Excellent communication skills, able to work well independently and as part of a group;

· Working knowledge of English language;

· Positive, can-do attitude.

Education:

· Candidate must be currently enrolled in a university majoring in arts/fine and applied arts, architecture, cultural management, or related fields to conservation work.

For more information, please contact Ms. Waraporn Suwatchotikul, WMF Project Architect and Manager, at Tel: 088-456-6219, Email: afcpwatchai@gmail.com or Ms. Kanchalee Jitjang, Senior Cultural Specialist at Public Affairs Section of U.S. Embassy Bangkok, at Tel: 02-205-4597. For additional information about the AFCP Wat Chaiwatthanaram Conservation project, please visit the WMF website https://www.wmf.org/slideshow/five-years-work-wat-chaiwatthanaram, and for information about the AFCP Program, please visit https://eca.state.gov/cultural-heritage-center/ambassadors-fund-cultural-preservation.

 

*Please use Windows OS when filling out Application form*

** Please send all documents in PDF format only**

*** Supporting documents on any Cloud Storage Provider (e.g. Google drive, One drive, Dropbox) are NOT acceptable***

2020Oct 17-18 Faculty of Architecture,Ch